Doorlopende leerlijn film

De doorlopende leerlijn film biedt leraren en lesontwikkelaars houvast om activiteiten en lessen rondom film vorm te geven. Cultuurcoördinatoren en schoolleiders die interesse hebben in film in het curriculum, kunnen zich met deze publicatie oriënteren.

Filmeducatie in de onderwijspraktijk: vijf vaardigheden

In de doorlopende leerlijn film onderscheiden we vijf vaardigheden die het artistiek-creatief vermogen en een open houding bij leerlingen aanspreken: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.

Een korte uiteenzetting van de vijf vaardigheden door onze partner Filmhub Midden:

Beleven

Hierbij gaat het erom dat de leerling met een open blik de wereld van film en filmcultuur exploreert. Hij stelt zich ontvankelijk op tegenover verschillende soorten film, filmmakers en manieren waarop film gemaakt en vertoond wordt. Er wordt vanuit cultureel bewustzijn een bewuste keuze gemaakt voor een film en de manier waarop film beleefd wordt.

Verwoorden

De leerling leert de eigen waarneming bewust en doordacht te verbinden aan (emotief en in toenemende mate technisch) taal-gebruik. In interactie met anderen, onder begeleiding, door middel van een verkenning van de taal waarmee verschillende gevoelens en gedachten kunnen worden uitgedrukt en door goed te luisteren naar de woorden die zowel medeleerlingen als de leraar bij het waarnemen gebruiken.

Onderzoeken

Door gericht te kijken en te luisteren, onderzoekt en analyseert een leerling de middelen en technieken die de filmmaker heeft ingezet om een concept in bewegend beeld en geluid uit te drukken, een verhaal te vertellen en ideeën, gevoelens en gedachten vorm te geven: vanuit visie, intentie of doel en in verschillende historische, technologische, culturele, maatschappelijke en politieke contexten.

Reflecteren

De leerling leert de taal van de eigen waarneming te verbinden aan het onderzoek en weet de film te interpreteren en te waarderen. De leerling leert zich mentaal en emotioneel wendbaar te verhouden tot verschillende soorten films en ontwikkelt een eigen smaak.

Creëren

Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het artistiek-creatief vermogen van de leerling door vanuit de verbinding tussen de eigen belevingswereld en professioneel gemaakte films een filmidee te bedenken en uit te voeren, uit bewuste overtuiging en door middel van onderzoek, zelfstandig en in samenwerking met medeleerlingen, mensen van buiten school en in dialoog met professionals.

Bekijk de doorlopende leerlijn film

In de leerlijn worden de vijf vaardigheden uitgewerkt en worden gedragsindicatoren beschreven. Voor alle vaardigheden zijn daarnaast leerdoelen geformuleerd gedifferentieerd naar onderwijsniveau.

Naar de publicatie

Volg ons op