Evenement Filmeducatie & Speciaal Onderwijs

Hoe steekt het speciaal onderwijs in elkaar? En wat zijn de mogelijkheden op het gebied van filmonderwijs voor en met leerlingen van het speciaal onderwijs?

Op 9 juni 2023 organiseerde Filmhub Zuid-Holland een evenement die in het teken stond van filmonderwijs voor leerlingen van het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs.

Tijdens de middag deelden we bevindingen uit recente projecten, voerden we gesprekken met leerkrachten en educatoren en zijn we aan de slag gegaan met praktische handvatten die ingezet kunnen worden bij het vormgeven van een filmles(senreeks). Met in het bijzonder aandacht voor de doelgroep leerlingen cluster 3 en 4.

Over de sprekers

Dirk Monsma

Dirk Monsma is Adviseur kunst- en cultuureducatie, met bijzondere kennis is cultuurbeoefening van kinderen met speciale leerbehoeften. In 2017 verscheen  zijn boek “Fluisterzacht en Haarzuiver” over het belang van kunstonderwijs voor kinderen op het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. 

Werkgroep speciaal onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 initieerde Filmhub Zuid-Holland een werkgroep die zich richtte op het inventariseren van de mogelijkheden om meer en beter passend aanbod te maken voor leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs.. Samen met de werkgroepleden Boudewijn van den Broek (IFFR), Saskia Tannemaat (Art-S-Cool), Cynthia Pietersen (KOO) en  Annet van Steijn (onderwijsbegeleider De Thermiek) gingen we in gesprek over de geleerde lessen.

Movisie

Movisie richt zich als kennisinstituut op het vinden van strategieën voor het positief veranderen van maatschappelijke problemen op het gebied van onder andere discriminatie, seksueel geweld, zorg, en burgerparticipatie. 

Hanneke Felten (projectleider effectief discriminatie bestrijden) gaf een workshop over inclusief communiceren: “Over mensen met een beperking leven helaas nog veel vooroordelen en stereotypen. Als je als docent met ouders, organisaties of de leerlingen zelf praat over speciaal onderwijs, wil je voorkomen dat je deze vooroordelen en stereotypen (onbedoeld) versterkt. Maar hoe doe je dat? Welke begrippen gebruik je? Welke valkuilen kun je het beste vermijden? “ 

Com in Beeld

Com in Beeld biedt sinds 2015 audiovisueel onderwijs aan voor jongeren in Rotterdam, met speciale aandacht voor jongeren met een spraakbeperking. In samenwerking met Stichting BOOR en het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt Com in Beeld AV-opleidingen en lesvervangende media-lesprogramma's aan. Dit gekoppeld aan het productiehuis Cam on Wheels waar jongeren met en zonder beperking professionele producties maken en hun talent als filmmaker ontwikkelen. We zijn met Mascha Legel (directeur en oprichter) in gesprek gegaan over hun werkwijze en het aangaan van duurzame relaties met het (speciaal) onderwijs. 

Viviane Strik

Viviane is filmmaker en werkt als zelfstandig filmdocent voor verschillende culturele instellingen, waaronder SKVR in Rotterdam. Door de jaren heen heeft ze zich gespecialiseerd in het geven van filmlessen voor leerlingen cluster 3 en cluster 4 van het (v)so. In haar workshop nam ze ons mee in een stappenplan voor het verzorgen van een les voor deze doelgroep leerlingen.


De middag werd voorgezeten door Lisa Jansen. Lisa is onder andere trainer, schrijver en consultant. Met haar activiteiten zet ze zich in voor  een inclusievere samenleving, met bijzondere aandacht voor onderwerpen als validisme, seksisme en gewichtsdiscriminatie.

Het Netwerk Filmeducatie beschrijft filmeducatie als volgt:

'Filmeducatie is het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Met filmeducatie leren kinderen en jongeren om betekenis te geven aan wat ze zien of maken. Dit doen ze door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren.'

Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs

Filmhub Zuid-Holland heeft zich gedurende twee jaar met een werkgroep verdiept in het speciaal onderwijs en geïnventariseerd welke kansen benut kunnen worden om filmeducatie een duurzame plek te geven op het (v)so. De resultaten van dit traject lees je in de publicatie 'Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs'.

Lees Filmeducatie voor het Speciaal Onderwijs voor inzicht in het (voortgezet) speciaal onderwijs, voor makkelijk inzetbare tips om passend filmonderwijs te verzorgen en voor voorbeelden van film-lesprogramma’s die op maat zijn ontwikkeld voor leerlingen van het (v)so.

Naar de publicatie

Fotograaf: Nathalie (Cam on Wheels)

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op!

Volg ons op